ഓഹരി വിപണി: അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

ഓഹരി വിപണി എന്നാലെന്ത്?

ഓഹരി വിപണി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഹൃദയഭാഗമാണ്. കമ്പനികൾക്ക് പുതിയ മുതൽമുടക്കുകാരെ ആകർഷിക്കാനും നിലവിലുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കാനുമുള്ള ഒരു വേദിയാണിത്. ഈ വിപണിയിൽ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു.

സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ

സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഓഹരി വിപണിയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (ബിഎസ്ഇ), നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (എൻഎസ്ഇ) എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ.

ഓഹരികളും ഓഹരി നിക്ഷേപവും

ഓഹരികൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഓഹരി വാങ്ങുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും കമ്പനിയുടെ നിശ്ചിത പങ്കാളിയാകുന്നു. അവർക്ക് കമ്പനിയുടെ ലാഭവിഹിതവും വോട്ടവകാശവും ലഭിക്കുന്നു.

നിക്ഷേപകരുടെ വരുമാനം

മുതൽമുടക്കുകാർ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു:

  1. കാപ്പിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ: ഓഹരിവിലയുടെ വർദ്ധനവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ലാഭം.

  2. ലാഭവിഹിതം: കമ്പനിയുടെ വാർഷിക ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകുന്ന തുക.

മുതൽമുടക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ

വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓഹരികളിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ (മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വഴി) മുതൽമുടക്കാം. വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകർക്ക് ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ സേവനം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

ഓഹരി വിപണി നിരവധി ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു:

  • പലിശ നിരക്കുകൾ
  • കറൻസി വിനിമയനിരക്കുകൾ
  • തൊഴിലവസരങ്ങൾ
  • രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികൾ
  • ഇന്ധനവിലകൾ
  • സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ

അതിനാൽ നിക്ഷേപകർ വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും വിപുലമായ പഠനം നടത്തുകയും വേണം.

നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ

വ്യക്തിഗത രീതിശാസ്ത്രം, റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കഴിവ്, കാലാവധി എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും മുതൽമുടക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഉചിതമായ ഗവേഷണവും വിവേകപൂർണ്ണമായ സമീപനവും വിജയകരമായ നിക്ഷേപത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

–>