എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

ചിലവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ എപ്പോഴും വായിക്കാൻ കൗതുകകരമാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൗതുകകരമായിരിക്കും നമ്മുടെ പണം എങ്ങനെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ വളർത്താം എന്നത്. നിക്ഷേപ രീതികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്നാൽ എന്ത്? അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? അവ എങ്ങനെ നമ്മുടെ പണത്തെ വളർത്താൻ സഹായിക്കും? ഈ ലേഖനത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്താണ്?

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്നത് ഒരു മൂലധന സമാഹരണ രീതിയാണ്. ഇവിടെ, നിക്ഷേപകർ തങ്ങളുടെ പണം ഒരു മൂലധന പൂളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ മൂലധനം ഉപയോഗിച്ച്, ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ ഓഹരികളിലും ബോണ്ടുകളിലും മറ്റും നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

ഫണ്ട് മാനേജർമാർ ഈ മൂലധനം വിവിധ ഓഹരികളിലും ബോണ്ടുകളിലും ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. ലാഭ-നഷ്ടങ്ങൾ നിക്ഷേപകർക്ക് കൃത്യമായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്നത് വഴി കുറഞ്ഞ പണം നിക്ഷേപിച്ചാലും നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കും.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ഈ നിക്ഷേപകർക്കായി ഫണ്ട് മാനേജർമാർക്ക് മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങളും നിക്ഷേപ വിഹിതങ്ങളും ശേഖരിക്കാം. അവർ ഈ തുക വിവിധ ഓഹരികളിലും ബോണ്ടുകളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വഴി ചെറിയ നിക്ഷേപകർക്കും ഓഹരി വിപണിയെ കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്തവർക്കും അതിൻ്റെ ഗുണം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇവിടെ നിക്ഷേപകർക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് മാനേജർ കമ്പനികളെ പറ്റി പഠിക്കുകയും, റിസ്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ നിക്ഷേപകർക്ക്, നിക്ഷേപം എളുപ്പമാക്കുന്നു.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപകർക്ക് എങ്ങനെ ഗുണകരമാകുന്നു?

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ താഴെ പറയുന്ന രീതികളിൽ നമ്മുടെ പണത്തെ വളർത്താൻ സഹായിക്കും.

മൂലധന വർധന: കൂടുതൽ ഉയർന്ന വരുമാനം ലഭിക്കും. മൂലധന വർദ്ധന ലക്ഷ്യമിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഗുണകരമായിരിക്കും. ദീർഘ കാലത്തേക്ക് കരുതി ആയിരിക്കണം എപ്പോളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം ഉള്ള പണം ഒരിക്കലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കരുത്.

വൈവിധ്യവൽക്കരണം: നിക്ഷേപം വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കും. ഒരൊറ്റ മേഖലയിലെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. വ്യത്യസ്ത ആസ്ഥികളിലും, മേഖലകളിലും,  നിക്ഷേപിക്കാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സഹായിക്കും. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്റൊക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വഴിയും വൈവിധ്യ വൽക്കരണം നടക്കുന്നു.

കുറഞ്ഞ ചെലവ്: മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ ഇൻഡക്സ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചിലവ് വരൂ. 

അത് കൂടാതെ വളരെ ചെറിയ ഒരു തുക എല്ലാ മാസവും നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലും നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. എസ് ഐ പി എന്ന വാക്ക് നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. മാസം വെറും 500 രൂപ മുതൽ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഇന്ന് ധാരാളം ഉണ്ട്.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം:

  • മുൻകാല പ്രകടനം
  • ഫണ്ട് മാനേജരുടെ വിശ്വാസ്യത
  • നിക്ഷേപത്തിലെ വൈവിധ്യം
  • റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ
  • ചെലവുകൾ

നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ആവശ്യകതകളുമനുസരിച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

വിവിധ തരം ഫണ്ടുകളുടെ വിശദമായ വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം - വിവിധ തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമാണ്?

നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കരുതാം. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സെബിയുടെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ ആണ്. എങ്കിലും ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി നിക്ഷേപിക്കുക.

എനിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഏതാണ്?

നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക ആവശ്യകതകളും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഫണ്ട്. കൃത്യമായ നിർദേശങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഉപദേഷ്ടാവിനെ സമീപിക്കുക.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എത്രയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കാമോ?

ഇല്ല, ചില ഫണ്ടുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ പരിധികളുണ്ട്. എന്നാൽ, പൊതുവായി 500 രൂപ മുതൽ തുടങ്ങാവുന്നതാണ്.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

–>