വിവിധ തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഏതെല്ലാം

ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റിയ വിവിധ തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഏതെല്ലാം?

വിവിധ തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ,ഡെബ്റ്റ്  മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകൾ, സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ, തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടവ. നിക്ഷേപകരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഡെറ്ബ്റ്ററ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിലും കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകളിലുമാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റിയിലും ഡെറ്ബ്ററിലുമായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാളികൾക്ക് നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

എന്താണ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ?

ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്നാൽ ഓഹരി വിപണിയിലെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്. ഇവ ദീർഘകാല വളർച്ചയ്ക്കും ഉയർന്ന വരുമാനത്തിനും അനുയോജ്യമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളാണ്. ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഓഹരികളിൽ മാത്രമല്ല, സമ്മിശ്ര നിക്ഷേപങ്ങളിലും നടത്തുന്നുണ്ട്.

ഓഹരി വിപണിയുടെ അവസ്ഥയനുസരിച്ച് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ മൂല്യവും വരുമാനവും വ്യതിചലിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഉയർന്ന റിസ്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ള നിക്ഷേപകർക്കാണ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഉചിതമായത്. സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത്തരം ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ പോർട്ഫോളിയോയിൽ ഉള്ള മറ്റേതൊരു നിക്ഷേപത്തേക്കാളും ലാഭം തരുന്ന ഒരു നിക്ഷേപമായിരിക്കാം ഇത്.

എന്താണ് ഡെബ്റ്റ്  മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ?

ഡെബ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്നാൽ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിലും കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകളിലുമായിരിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്. ഇവ ഓഹരി വിപണിയെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപമാർഗങ്ങളാണ്.

ഡെബ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സുരക്ഷിതവും സ്ഥിരവുമായ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ മധ്യകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ഉപയോഗിക്കാം. നിക്ഷേപകരുടെ റിസ്ക് സഹിഷ്ണുതയനുസരിച്ച് വിവിധ തരം ഡെബ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ, ഇന്കം ഫണ്ടുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ.

അധികം റിസ്ക് എടുക്കാൻ താൽപര്യമില്ലാത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് പലിശ വരുമാനവും ഭദ്രതയും പ്രധാനമെങ്കിൽ ഡെബ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

എന്താണ് ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകൾ ?

ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകൾ എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡക്സിനെ അനുകരിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് അഥവാ എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി പോലുള്ള ഇൻഡക്സുകളിലെ ഓഹരികളിലാണ് ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.

ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകൾക്ക് പരിമിതമായ ചെലവുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ, കാരണം ഓരോ ഓഹരിയെയും വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതില്ല. അതിനാൽ ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകൾ ആക്റ്റീവ് ആയി മാനേജ്‌ ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള നിക്ഷേപമാർഗമാണ്. കൂടാതെ ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകൾ കൂടുതൽ വൈവിധ്യവുമുള്ള പോർട്ട്‌ഫോളിയോയും നൽകുന്നു.

മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകളുടെ പ്രചാരം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു, കാരണം അവ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും വൈവിധ്യമുള്ളതുമാണ്. ബജറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

എന്താണ് സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസായ മേഖലയിൽ മാത്രമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ബാങ്കിംഗ്, ഐടി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഊർജ്ജ മേഖല തുടങ്ങിയവ.

ഈ മേഖലകളിലെ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലാണ് സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ വ്യവസായ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വളർച്ചയെയും അവ പിന്തുടരുന്നു. ഒരു വ്യവസായ മേഖല മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാൽ സെക്ടർ ഫണ്ടുകളും കൂടുതൽ വരുമാനം നൽകും.

എന്നാൽ ഒരു മേഖല മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം സെക്ടർ ഫണ്ടുകളിലും പ്രതിഫലിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ ഉയർന്ന റിസ്കുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ റിസ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ നല്ല മാർഗമാണ് വൈവിധ്യപ്പെടുത്തലിന്.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

–>