ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപ രീതികൾ

അഭിവൃദ്ധി പ്രതീക്ഷകളും സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റവും: ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപ രീതികൾ

നിക്ഷേപകർക്ക് ധാരാളം വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്, പക്ഷേ ഓഹരി വിപണി അതിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഒന്നാണ്. ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം ഒരു വിവേകപൂർണ്ണമായ തീരുമാനമാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യശേഷിയെയും സ്വത്തുവകകളെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഈ ലേഖനം ഓഹരി വിപണിയിലെ വിവിധ നിക്ഷേപ രീതികളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഹൃദയഭാഗം: ഓഹരി വിപണിയുടെ പ്രാധാന്യം

ഓഹരി വിപണി സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഹൃദയഭാഗമാണ്. കമ്പനികൾക്ക് പുതിയ മൂലധനം സമാഹരിക്കാനും വ്യാപാര വികസനത്തിന് നിക്ഷേപം നടത്താനും അത് അവസരം നൽകുന്നു. വ്യക്തികൾക്ക് തങ്ങളുടെ മിച്ചമുള്ള ധനം നിക്ഷേപിക്കാനും അതിലൂടെ ലാഭം നേടാനും കഴിയുന്നു.

ഓഹരി വിപണിയിലെ പ്രധാന നിക്ഷേപ രീതികൾ

 1. പരമ്പരാഗത ഓഹരി നിക്ഷേപം: ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രചാരപ്രാപ്തമായ രീതി. നിങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയും അവയുടെ മൂല്യവർദ്ധനവിനും ലാഭവിഹിതങ്ങൾക്കും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി മുൻപ് ഒരു പോസ്റ്റിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 2. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ: ഇത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ട് മാനേജർ നിങ്ങളുടെ മുതൽമുടക്കിന് വേണ്ടി നിക്ഷേപ പരിപാടി നടത്തുന്ന ഒരു പങ്കാളിത്ത നിക്ഷേപ സംവിധാനമാണ്. റിസ്കുകൾ പങ്കിടുന്നതിനാൽ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പലപ്പോഴും വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപങ്ങളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചും വിശദമായി നമ്മൾ മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

 3. എക്സ്‌ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ (ഇടിഎഫ്): ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ മുതൽമുടക്ക് ഒരു സൂചികയെ അനുസരിച്ചു ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇടിഎഫുകൾ കുറഞ്ഞ ചെലവും കൂടുതൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ പരിപാടിയാണ്.

 4. ഓപ്ഷനുകളും ഫ്യൂച്ചേഴ്സുകളും: ഇവ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്, അവയുടെ മൂല്യം മറ്റ് അടിസ്ഥാന ആസ്തികളുടെ വിലയനുസരിച്ച് മാറുന്നു. ഇവ അധികമായി ലിവേരെജ് ഉള്ളവ ആയതിനാൽ അപകടസാധ്യതകളും കൂടുതലാണ്. ഇതിനെ നേരിട്ട് ഒരു നിക്ഷേപ രീതി എന്ന പറയാൻ ആകില്ല. പ്രധാനമായി നമ്മുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ഹെഡ്ജ് ചെയാനാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 

 5. വിദേശ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപങ്ങൾ: ഇത് വിദേശ കമ്പനികളിലോ അവരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിനും രാജ്യാന്തര വളർച്ചയിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനും ഇത് സഹായിക്കും.

ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ

 • റിസ്ക് ടോളറൻസ്: നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് സഹിഷ്ണുതാ തലത്തിന് അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • പോർട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരണം: വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും മേഖലകളിലുമായി നിക്ഷേപം വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുക .
 • നിക്ഷേപലക്ഷ്യങ്ങൾ: നീണ്ടകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ചെറിയ കാലയളവിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം നിക്ഷേപങ്ങൾ വേർതിരിക്കുക.
 • കമ്പനി അവലോകനം: നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കുക.

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • ദീർഘകാല വളർച്ച: ഓഹരി വിപണി ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകുന്നു.
 • പങ്കാളിത്തം: നിങ്ങൾ കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ലാഭവിഹിതങ്ങളും പങ്കിടുന്നു.
 • വൈവിധ്യവത്കരണം: വിവിധ മേഖലകളിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലുമായി നിക്ഷേപിക്കാം.
 • തുറന്നതും സുതാര്യവുമായ വിപണി: വിപണികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കും സുതാര്യവുമാണ്.

അടിക്കടി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. ഏതു തരം നിക്ഷേപമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത്?

ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രാപ്തതയും റിസ്ക് ടോളറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാവധാനത്തോടെ തുടങ്ങുന്നതും പോർട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും.

2. എന്താണ് പോർട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരണം?

വിവിധ മേഖലകളിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലുമായി നിക്ഷേപിച്ച് റിസ്ക് പങ്കിടുന്നതാണ് പോർട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പൊതുവായ റിസ്കിനെ കുറയ്ക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം?

ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയിൽ എസ്ഐപിയോ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അനുയോജ്യമായവ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മുൻപത്തെ പോസ്റ്റ് ഈ ബ്ലോഗിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ്.

5. ഓഹരി വിപണിയിലെ റിസ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് റിസ്കുകളുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് റിസ്ക്, കമ്പനി റിസ്ക്, നിക്ഷേപ രീതികളുടെ റിസ്ക് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും. എന്നാൽ, ശരിയായ പോർട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരണവും ദീർഘകാല നിലപാടും ഈ റിസ്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

മാർക്കറ്റ് റിസ്ക്

വിപണിയിലെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികൾ, കോവിഡ് പോലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവയെല്ലാം വിപണി മൊത്തമായുള്ള ഓഹരി വിലകളെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് മാർക്കറ്റ് റിസ്കായി അറിയപ്പെടുന്നു.

കമ്പനി റിസ്ക്

കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന പ്രാപ്തത, മാനേജ്മെന്റ്, സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പ്രസക്തത തുടങ്ങിയവ കമ്പനിയുടെ ലാഭക്ഷമതയെയും ഓഹരി വിലയെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇതാണ് കമ്പനി റിസ്ക്.

നിക്ഷേപ രീതിയുടെ റിസ്ക്

വിവിധ നിക്ഷേപ രീതികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത റിസ്ക് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അവ ഓരോ നിക്ഷേപ രീതിക്കനുസരിച്ചു വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

നിഗമനം

ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ദീർഘകാല വളർച്ചയ്ക്കും സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഒരു നല്ല മാർഗ്ഗമാണ്. എന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രാപ്തതയും ലക്ഷ്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് ശരിയായ നിക്ഷേപ രീതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പോർട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരണവും ദീർഘകാല നിലപാടും അനുശാസിക്കപ്പെടുന്നു. ശരിയായ പഠനവും ഗവേഷണവും നടത്തിയാൽ, ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

–>