ഓഹരി വിപണയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം

ഓഹരി നിക്ഷേപം അറിയേണ്ടതെല്ലാം

സ്വന്തം പണം മുടക്കി നല്ല വരുമാനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഓഹരി നിക്ഷേപം ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏർപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ധാരണകൾ, അതിലെ റിസ്കുകൾ, എങ്ങനെ തുടങ്ങാം, എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്.

ഓഹരി നിക്ഷേപം എന്താണ്?

ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിന് പണം മുടക്കുന്നതാണ് ഓഹരി നിക്ഷേപം. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമയാവുന്നു. കമ്പനി നല്ല വരുമാനം നേടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഡന്റ് ലഭിക്കും. കമ്പനിയുടെ വില ഉയർന്നാൽ നിക്ഷേപിച്ച ഓഹരികൾ വിറ്റ് ലാഭം നേടാം.

ഓഹരി നിക്ഷേപം സമയത്തിനൊപ്പം സമ്പത്ത് വളർത്താനുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗ്ഗമാണ്. ഓഹരികൾ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഉടമസ്ഥതയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് - നിങ്ങൾ ഓഹരികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ, ഭാഗിക ഉടമയാവുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണികൾ വിവിധ മേഖലകളിലെ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു - ഐടി, ബാങ്കിംഗ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം തുടങ്ങിയവ.

ശരിയായ ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ വിജയകരമായ നിക്ഷേപത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. കരുത്തുറ്റ അടിത്തറ, മേധാവിത്വ മേൽക്കൈ, ലാഭക്ഷമത, ഡിവിഡന്റ് പായ്‌മെന്റുകൾ എന്നിവയുള്ള പ്രമുഖ കമ്പനികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്, ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് പോലുള്ള വലിയ ക്യാപ് ഓഹരികൾ ഇന്ത്യൻ ആരംഭ നിക്ഷേപകർക്കായി നല്ല ഓപ്ഷനുകളാണ്.

നിക്ഷേപത്തിന് മുൻപ് കമ്പനിയെ പൂർണമായി പരിശോധിക്കുക - ധനകാര്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ, മൂല്യനിർണയം, വ്യവസായ പ്രതീക്ഷകൾ, മാനേജ്‌മെന്റ് തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കുക. നിക്ഷേപങ്ങൾ വിവിധ ഓഹരികളിലും മേഖലകളിലും വ്യാപിപ്പിക്കുക. ദീർഘകാല നിക്ഷേപമാണ് വേണ്ടത്. ഓഹരി വിലകൾ കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ വാങ്ങാനുള്ള അവസരമായി കാണുക. ദീർഘകാലയളവിൽ, ഓഹരികൾ പലിശ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച വരുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടെ അസ്ഥിരതയുണ്ടാകും. ശാസ്ത്രീയമായി നിയമിതമായി നിക്ഷേപിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ള ധനകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവിനെ സമീപിക്കുക. ഓഹരി നിക്ഷേപം ക്ഷമ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ വലിയ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

ഓഹരി എന്നാൽ എന്ത്?

ഓഹരി എന്നാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഒരംശമാണ്. കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗിക ഉടമയാവുന്നു. ഓഹരികൾക്ക് വിപണി മൂല്യമുണ്ടാകും. കമ്പനിയുടെ വരുമാനം വർധിക്കുകയും ബിസിനസ് വളർച്ചയുണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ ഓഹരികളുടെ മൂല്യം ഉയരും.

ഓഹരിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയിലും വിജയത്തിലും പങ്കാളിയാവുന്നതിനർത്ഥമാണ്. ഓഹരികൾ വിൽക്കാവുന്നതും വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്. കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമുണ്ട്.

ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

 • ഡിവിഡന്റ് ഇൻകം: കമ്പനി ലാഭം നേടിയാൽ അതിൽനിന്ന് ലാഭവിഹിതം ഓഹരിയുടമകൾക്ക് ഡിവിഡന്റായി നൽകും. കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഓഹരിയുടമകൾക്ക് പങ്കാളിത്ത പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണിത്. കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിൽ നിന്നും ഓഹരിയുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ച് ഡിവിഡന്റ് വിതരണം ചെയ്യും.

 • ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ: ഓഹരിയുടെ വിപണി മൂല്യം കൂടിയാൽ അത് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനാകും. ഇതിലൂടെ നിക്ഷേപിച്ച തുകയെക്കാളും കൂടുതൽ ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ക്യാപ്പിറ്റൽ ഗെയിൻ. ഓഹരിയുടെ വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടവും സംഭവിക്കാം. വിപണി രീതിശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി നിക്ഷേപിക്കണം.

 • കമ്പനിയുടെ വളർച്ച: ഒരു കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് വളരുകയും ലാഭം കൂടുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഓഹരിയുടെ മൂല്യവും വർദ്ധിക്കും. കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയിൽ പങ്കാളിയാവുന്നതിന് ഓഹരി നിക്ഷേപം സഹായിക്കും. കമ്പനിയുടെ ഭാവി പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർന്നാൽ അതിന്റെ ഓഹരി മൂല്യവും ഉയരും.

ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിന്റെ റിസ്കുകൾ

എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും പോലെ ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിനും ചില റിസ്കുകൾ ഉണ്ട്:

 • വിപണി റിസ്ക്: ഓഹരി വിപണികളിൽ വിലകൾ കുറയുകയും ഉയരുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും. മാര്‍ക്കറ്റ് വിപണിയിലെ അസ്ഥിരതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കാണിത്. ചിലപ്പോൾ നിക്ഷേപത്തിന്റെ മൂല്യം കുറയുകയും നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. വിവിധ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ രീതിശാസ്ത്രപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

 • കമ്പനി റിസ്ക്: ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിൽ കമ്പനിക്ക് ബാധകമായ ചില റിസ്കുകളും ഉണ്ട്.ഉദാഹരണത്തിന്, കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് മോശമായാൽ അതിന്റെ ഓഹരി വില ഇടിയും.മാനേജ്മെന്റിലെ പിഴവുകൾ മൂലം കമ്പനിയുടെ ലാഭം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാനം മോശമാകുകയോ മറ്റു കമ്പനികളുമായി മത്സരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാകുകയോ ചെയ്താൽ അപകടമുണ്ട്. ഓരോ കമ്പനിയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിച്ച് മാത്രം നിക്ഷേപിക്കണം.

 • മറ്റ് റിസ്കുകൾ: സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, യുദ്ധം, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കാം.

എങ്ങനെയാണ് ഓഹരി നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കേണ്ടത്?

ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം:

 • ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക: ഒരു ബ്രോക്കറുമായി ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക. ഇതിലൂടെ മാത്രമേ നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

 • ഫണ്ട് തയ്യാറാക്കുക: ആദ്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റിയ ഫണ്ട് തയ്യാറാക്കുക. ഇതിന് ചെറിയ തുകയിൽ തുടങ്ങാം.

 • കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കുക: നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • ഓഹരികൾ വാങ്ങുക: ബ്രോക്കറുടെ സഹായത്തോടെ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങുക, അതിനു വേണ്ടി സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനോ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനോ ഉപയോഗിക്കാം.

open a free upstox demat account opening

ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

 • ദീർഘകാല നിക്ഷേപം: ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ദൃഷ്ടികോണാണ് ആവശ്യം. ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും നിക്ഷേപം വിലമതിക്കപ്പെടുന്നതിനും ലാഭം ലഭിക്കുന്നതിനും. ഉടനെ ലാഭമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള താൽപര്യം വേണം.

 • വൈവിധ്യമാർന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ: ഒരു കമ്പനിയിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കരുത്. വൈവിധ്യവൽക്കരണം നടത്തി നിക്ഷേപിക്കുക. വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക.

 • മാർക്കറ്റ് വിലയിലെ വ്യതിയാനം: വില കുറഞ്ഞാലും വർദ്ധിച്ചാലും പേടിക്കരുത്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കമ്പനിയുടെ അടിസ്ഥാന പരമായ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരിക്കുക.

 • നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ: ബ്രോക്കർ, കമ്പനി തുടങ്ങിയവയുടെ രേഖകൾ ശേഖരിക്കുക. നിയമ പരമായി സുരക്ഷിതമായ ഇടപാടുകൾ മാത്രം നടത്തുക. സെബിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗീകാരം ഉള്ള ബ്രോക്കറിൽ മാത്രം അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക. ഞങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുക്ക അപ്‌സ്റ്റോക്സ്, സെരോധ എന്നീ ബ്രോക്കേറുകൾ സെബിയുടെ അംഗീകാരം ഉള്ളതും, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുകളിൽ പെട്ടതും ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീമാറ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വഴി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാവുന്നതാണ്.

ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ

 • മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാള്‍ ഉയർന്ന റിസ്‌ക്
 • ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ആവശ്യകത
 • വ്യാപകമായ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ആവശ്യം
 • മാർക്കറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾ സഹിഷ്‌ണുത ആവശ്യം
 • നിയമപരമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്
Open zerodha demat account

ഓഹരി നിക്ഷേപം: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിലൂടെ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും?

ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിലൂടെ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയും വരുമാന വർദ്ധനവും ലഭിക്കും. ഡിവിഡന്റും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ലഭിക്കും.

ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണ്?

ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്, നിക്ഷേപാർഹമായ ഫണ്ട്, മികച്ച കമ്പനികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ബ്രോക്കറുടെ സഹായം തുടങ്ങിയവ ആവശ്യമാണ്.

ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രധാന റിസ്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

വിപണി റിസ്ക്, കമ്പനികളുടെ പ്രകടനം, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, യുദ്ധം, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന റിസ്കുകൾ.

ഓഹരി നിക്ഷേപം എന്തിനാണ് ദീർഘകാല നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കേണ്ടത്?

ഉടൻ ലാഭം ലഭിക്കില്ല. കമ്പനികൾ വളരും തോറും നിക്ഷേപത്തിന്റെ മൂല്യം വർദ്ധിക്കും. ഇതിന് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ വേണം.

ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഏതാണ്?

ദീർഘകാല ആസൂത്രണം, വ്യാപകമായ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ, മാർക്കറ്റിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികരണം തുടങ്ങിയവയാണ് വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

–>