ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ:

ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്:

  • ഓഹരി വിലയുടെ ചരിത്രം, വ്യാപാര വോള്യം, ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ഭാവി വില പ്രവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
  • ഓഹരിയുടെ അന്തർലീനമായ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശകലനം നടത്തുന്നില്ല.
  • ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.
  • ചില പ്രധാന ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ: മൂവിംഗ് ഏവറേജുകൾ, RSI, MACD, Bollinger Bands, Fibonacci retracements.
മൂവിംഗ് ഏവറേജുകൾ - ഓഹരിയുടെ പഴയ വിലാ ഡാറ്റയുടെ ശരാശരി കണക്കാക്കുന്നതിലൂടെ ട്രെൻഡുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു.

RSI - ഓവർബോട്ട്/അൻഡർബോട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

MACD - രണ്ട് മൂവിംഗ് ഏവറേജുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ട്രെൻഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Bollinger Bands - വിലയിലെ വോളാറ്റിലിറ്റി നിർണയിക്കുന്നു.

Fibonacci Retracements - തിരിച്ചുവരവുകളും തുടർച്ചയായ സപ്പോർട്ട്/റസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകളും കണ്ടെത്തുന്നു.

ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ്:

  • ഒരു കമ്പനിയുടെ അന്തർലീനമായ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
  • കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം, ഭാവി സാധ്യതകൾ, മാനേജ്‌മെന്റ് ടീം എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.
  • ദീർഘകാല നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.
  • ചില പ്രധാന ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ഘടകങ്ങൾ: EPS, P/E ratio, PEG ratio, debt-to-equity ratio, dividend yield.
EPS (Earnings Per Share) - ഓഹരിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കാണിക്കുന്നു
P/E റേഷ്യോ (Price to Earnings Ratio) - വിലയുടെയും വരുമാനത്തിന്റെയും അനുപാതം.

PEG റേഷ്യോ (Price/Earnings to Growth Ratio) - വിലയും വരുമാനവും വളർച്ചാ നിരക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം.

കടബാധ്യത തുല്യമായ ഇക്വിറ്റി അനുപാതം (Debt-to-Equity Ratio) - കമ്പനിയുടെ കടങ്ങളും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം.

ഡിവിഡന്റ് ഉപജീവന നിരക്ക് (Dividend Yield) - ഓഹരിയുടെ വിലയ്ക്ക് അനുസൃതമായ ഡിവിഡന്റ് നിരക്ക്.

പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ:

ഘടകം ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ്
ലക്ഷ്യം ഭാവി വില പ്രവചിക്കുക അന്തർലീനമായ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുക
ഡാറ്റ ഓഹരി വില ചരിത്രം, വ്യാപാര വോള്യം സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകൾ, മാനേജ്‌മെന്റ് ഗൈഡൻസ്
സമയ ചക്രം ഹ്രസ്വകാലം ദീർഘകാലം
ഉപയോക്താക്കൾ ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപകർ ദീർഘകാല നിക്ഷേപകർ

ഏതാണ് മികച്ചത്?

ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസും രണ്ടും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്. ഏതാണ് മികച്ചതെന്ന് പറയുക എളുപ്പമല്ല:

  • ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഹരിയുടെ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളെയും ട്രെൻഡുകളെയും പഠിക്കുന്നു. ഇത് ഭാവി വിലാ പ്രവചനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.

  • ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ഓഹരിയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇത് അന്തർലീന മൂല്യം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, ഈ രണ്ടു രീതികളും പരസ്പരം പൂരകങ്ങളാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള വിശകലനം മികച്ചതാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും സമയ ചക്രത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹ്രസ്വകാല ട്രേഡിംഗിന് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമാകും, ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഏറ്റവും മികച്ച ഫലങ്ങൾക്കായി, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിശകലനങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാം.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

–>