എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ്

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് - ഒരു വിശദീകരണം

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്.

ഇതിൽ പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ വരുമാനം, ലാഭം, ആസ്തികൾ, ബാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ്.

ഈ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓഹരികളുടെ വിലയിരുത്തൽ, നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ, വാങ്ങൽ/വിൽക്കൽ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവ എടുക്കാം.

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • സാമ്പത്തിക വിശകലനം: സാമ്പത്തിക വിശകലനം എന്നത് സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുക, വിശകലനം ചെയ്യുക, വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. കമ്പനിയുടെ വരുമാനം, ചെലവ്, ലാഭം, കടം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ പെടുന്നു.
 • മാനേജ്‌മെൻ്റ് വിശകലനം: മാനേജ്‌മെൻ്റ് വിശകലനം എന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീം എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമവും ഫലപ്രദവുമാണെന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഓഹരി വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ വിശകലനം നടത്തുന്നത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഒരു കമ്പനിയുടെ വിജയം അതിന്റെ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീമിന്റെ കഴിവുകളെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

  മാനേജ്‌മെൻ്റ് വിശകലനം നടത്തുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ചില ഘടകങ്ങൾ:

  • ടീമിന്റെ അനുഭവം: മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീമിന് വ്യവസായത്തിലും പ്രത്യേക കമ്പനിയിലും അനുഭവം ഉണ്ടോ?
  • ടീമിന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്: ടീം മുമ്പ് വിജയകരമായ ഫലങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ?
  • ടീമിന്റെ യോഗ്യത: ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ യോഗ്യതയുണ്ടോ?
  • ടീമിന്റെ പ്രതിബദ്ധത: ടീം കമ്പനിയുടെ ദീർഘകാല വിജയത്തിന് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതാണോ?
  • ടീമിന്റെ ഓഹരി ഉടമസ്ഥത: ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയിൽ ഓഹരി ഉടമസ്ഥതയുണ്ടോ?

  മാനേജ്‌മെൻ്റ് വിശകലനം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചില വിഭവങ്ങൾ:

  • കമ്പനിയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്: ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
  • കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ്: ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
  • വാർത്താ ലേഖനങ്ങൾ: മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്താ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
  • സാമ്പത്തിക വിശകലന റിപ്പോർട്ടുകൾ: ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനം ഉൾപ്പെടുന്നു.

  മാനേജ്‌മെൻ്റ് വിശകലനം ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഓഹരി വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ വിശകലനം നടത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

 • വ്യവസായ വിശകലനം: കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായത്തിന്റെ ഘടന, വളർച്ചാ സാധ്യത, മത്സരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ:

FUNDAMENTAL-ANALYSIS

1. സാമ്പത്തിക വിശകലനം:

 • വരുമാനം, ചെലവ്, ലാഭം, കടം തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുക.
 • ലാഭനഷ്ട കണക്ക്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ വിശകലനം ചെയ്യുക.
 • പ്രധാന സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾ കണക്കാക്കുക, ഉദാഹരണത്തിന്, P/E അനുപാതം, P/B അനുപാതം, ഡിവിഡൻഡ് യീൽഡ്.

2. മാനേജ്‌മെൻ്റ് വിശകലനം:

 • മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീമിന്റെ അനുഭവം, ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്, യോഗ്യത എന്നിവ വിലയിരുത്തുക.
 • കമ്പനിയുടെ ഭാവി പദ്ധതികളും തന്ത്രങ്ങളും മനസിലാക്കുക.
 • മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീമിന്റെ ഓഹരി ഉടമസ്ഥതയും പ്രതിഫലവും പരിശോധിക്കുക.

3. വ്യവസായ വിശകലനം:

 • വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചാ സാധ്യതയും ലാഭക്ഷമതയും വിലയിരുത്തുക.
 • മത്സരം, നിയന്ത്രണം, സാങ്കേതികവിദ്യ പോലുള്ള വ്യവസായ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • പ്രധാന വ്യവസായ മത്സരാർത്ഥികളെ വിശകലനം ചെയ്യുക.

4. അനുപാത വിശകലനം:

 • P/E അനുപാതം, P/B അനുപാതം, ഡിവിഡൻഡ് യീൽഡ് തുടങ്ങിയ അനുപാതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനിയുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുക.
 • വ്യത്യസ്ത കമ്പനികളെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ അനുപാതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.
 • സമയക്രമേണ അനുപാതങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

5. വിപണി ഡാറ്റ:

 • ഓഹരി വില ചരിത്രം, വ്യാപാര വോള്യം, ഓഹരി വിതരണം തുടങ്ങിയ വിപണി ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുക.
 • സാങ്കേതിക വിശകലനം ഉപയോഗിച്ച് ഓഹരി വിലയിലെ ട്രെൻഡുകൾ തിരിച്ചറിയുക.
 • വാർത്തകളും വിശകലനങ്ങളും വായിക്കുക.

6. മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ:

 • കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വിലയിരുത്തുക.
 • കമ്പനിയുടെ മത്സരാധിഷ്ഠിത നേട്ടം മനസിലാക്കുക.
 • കമ്പനിയുടെ ഭാവി സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുക.

ഈ ഘടകങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഓഹരികളുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാനും ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സഹായിക്കും.

ഓർക്കുക: ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയയാണ്, ഓരോ നിക്ഷേപകനും അവരുടെ സ്വന്

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ്. ഓഹരികളുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാനും ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഈ രീതി സഹായിക്കുന്നു. ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിന്റെ ചില പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

1. ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം:

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഓഹരി വിലയിലെ ഹ്രസ്വകാല ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനു പകരം, കമ്പനിയുടെ ദീർഘകാല സാധ്യതകളിൽ ഈ രീതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

2. ഓഹരികളുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു:

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഓഹരികളുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഓഹരി വില യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ രീതി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

3. അമിതവിലയുള്ള ഓഹരികൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു:

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഒരു സ്റോക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തേക്കാൽ വളരെ അമിത വിലയുള്ള ഓഹരികൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഓഹരിയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വില നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ രീതി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

4. മികച്ച നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു:

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് മികച്ച നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തേക്കാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള  ഓഹരികളും ദീർഘകാല വളർച്ചാ സാധ്യതയുള്ള ഓഹരികളും ഈ രീതി വഴി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.

5. നിക്ഷേപ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു:

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നിക്ഷേപ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കമ്പനികളെയും വ്യവസായങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസിലാക്കാൻ ഈ രീതി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

6. നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു:

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഈ രീതി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയയാണെങ്കിലും, ദീർഘകാലത്തിൽ വിജയകരമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ ഇത് ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ്.

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിന്റെ പോരായ്മകൾ

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ്, ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണെങ്കിലും, അതിന് ചില പോരായ്മകളും ഉണ്ട്. അവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

1. സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രക്രിയ:

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഒരു സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. കമ്പനികളെയും വ്യവസായങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്താൻ ധാരാളം സമയം ആവശ്യമാണ്.

2. സങ്കീർണ്ണമായേക്കാം:

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് സങ്കീർണ്ണമായേക്കാം. സാമ്പത്തിക വിശകലനം, മാനേജ്‌മെൻ്റ് വിശകലനം, വ്യവസായ വിശകലനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അറിവ് ആവശ്യമാണ്.

3. കൃത്യത ഉറപ്പില്ല:

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഓഹരികളുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, അത് 100% കൃത്യത ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. ഭാവിയിലെ സംഭവങ്ങൾ ഓഹരി വിലയെ സ്വാധീനിക്കാം.

4. വിപണി വികാരങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു:

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഓഹരിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ വിപണി വികാരങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു. ഹ്രസ്വകാലത്തിൽ ഓഹരി വിലയെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കാൻ വിപണി വികാരങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

5. ഡാറ്റ ലഭ്യത:

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിന് കൃത്യമായ ഡാറ്റ ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ കമ്പനികളും എല്ലാ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിടുന്നില്ല, ഇത് വിശകലനം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.

6. മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുയോജിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

കമ്പനിയുടെയും വ്യവസായത്തിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനാൽ നിക്ഷേപകർ അവരുടെ വിശകലനം നിരന്തരം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഒരു മികച്ച ഉപകരണമാണെങ്കിലും, അതിന്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് നിക്ഷേപകർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ പോരായ്മകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റ് വിശകലന രീതികളും ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പരിശോധിക്കുക.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

–>