ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ പാറ്റേൺ

ചാർട്ട് പാറ്റേണുകൾ 

ചാർട്ട് പാറ്റേണുകൾ പ്രധാനമായും രണ്ടു തരം ആണ്. റിവർസൽ പാറ്റേണും 

കണ്ടിന്വഷൻ പാറ്റേണും.  റിവർസൽ പാറ്റേൺ ഒരു ട്രെൻഡിന്റെ അവസാനമാണ് പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്. ട്രെൻഡ് മാറാൻ പോകുന്നതിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൊണ്ടിന്വഷൻ പാറ്റേൺ  ഒരു ട്രെൻഡിന്റെ തുടർച്ച മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ചു ട്രേഡ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു.

ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ പാറ്റേൺ  

പാറ്റേണുകളെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകളിൽ ആദ്യം റിവർസൽ പാറ്റേൺ ആയ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ പാറ്റേൺ  നോക്കാം. ഒരു ബുൾ ട്രെൻഡിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഈ പാറ്റേൺ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ഹെഡ് ന്റെ ഇരു വശത്തുമായി ഓരോ ഷോൾഡർ പോലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ കാണാം. അവ ഹെഡ് നേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. 

സ്ഥിരീകരണം

പാറ്റേണ്‌  ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാനായി ഷോൾഡറിന് താഴെയായി ഒരു നെക്ക് ലൈൻ വരക്കുക. അത് ഭേദിച്ചു താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാറ്റേൺ പൂർണമാകുന്നു . 

ടാർഗറ്റ് കണ്ടു പിടിക്കാൻ

ഈ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാർഗറ്റ് കണ്ടു പിടിക്കാൻ ഹെഡിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് നെക്ക് ലൈൻ വരെയുള്ള ഉയരം കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം, നെക്ക് ലൈനിൽ  നിന്ന് അതേ ദൂരം താഴോട്ട് അളക്കുക. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടാർഗറ്റ് അതാണ്.

സവിശേഷതകൾ


  1. ഒരു സ്‌ട്രോങ് റാലിയുടെ അവസാന ഭാഗത്തു വോളിയം വളരെ കൂടുകയും ,ശേഷം ചെറിയ വോളിയം ഇത് താഴോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു ( ഇടത്തെ ഷോൾഡർ ).
  2. വീണ്ടും ഉയർന്ന വോളിയത്തിൽ ഷോൾഡറിനെക്കാൾ ഉയരത്തിൽ പോകുകയും വോളിയം കുറഞ്ഞ താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. (ഹെഡ് ).
  3. കുറഞ്ഞ വോളിയത്തിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുകയും, കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാനാകാതെ താഴോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു. (വലത്തേ ഷോൾഡർ ).
  4. നെക്ക് ലൈൻ ഭേദിച്ച് വില താഴോട്ട് പോകുന്നു.


പൂർണമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നെക്ക് ലൈനിന് താഴെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ന്റെ 3 % താഴെ ക്ലോസ്‌ ചെയ്താൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഉറപ്പിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് ഒരു സ്ഥിരമായ നിയമം ആയൊന്നും കാണേണ്ടതില്ല. സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ തന്നെ സ്വന്തമായി ഒരു രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാലയാളവി വച്ചും മാറ്റങ്ങൾ വരുടത്താം. ഈ 3 ശതമാനത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രേഡിൽ ചാടിക്കയറുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്.

ഈ പാറ്റേണിൽ വോളിയം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് . അത് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ പാറ്റേൺ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ.

Head and shoulders

ഇൻവേർട്ടഡ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോള്ഡര്  പാറ്റേണ്

ഇതിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോള്ഡര്  പാറ്റേണ്. ബിയർ ട്രെൻഡിന്റെ അവസാനത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ടാർഗറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹെഡ് ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നെക്ക് ലൈൻ വരെ അളക്കുക. അതിനു ശേഷം നെക്ക് ലൈൻ മുതൽ മുകളിലേക്ക് അതേ ദൂരം അളക്കാം. അതാണ് ടാർഗറ്റ്. 


Reverse Head and shoulders

ഇവ രണ്ടും ഏറ്റവും ശക്തമായ റിവർസൽ പാറ്റേണ് ആണ്. അതായത് ഒരു ബുൾ ട്രെന്റിന്റെ അവസാനമാണ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോള്ഡര് പാറ്റേൺ കാണുന്നതെങ്കിൽ ബിയർ ട്രെൻഡിന്റെ അവസാനമാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോള്ഡര് പാറ്റേണ് കാണുന്നത്. ചില അപൂർവം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവ കണ്ടിന്വഷൻ പാറ്റേണും ആയി വർത്തിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ബുൾ ട്രെൻഡിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോള്ഡര്  പാറ്റേണും ബിയർ ട്രെൻഡിൽ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോള്ഡര്  പാറ്റേണും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് ട്രെൻഡ് തുടർന്ന് പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് . പക്ഷെ അവ വളരെ അപൂർവമാണ്.

 ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ ഈ പേജ് കാണുക : ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് മലയാളം


ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ  : ഷെയർ മാർക്കറ്റ് മലയാളം

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

–>